תנאי שימוש

הסכם התקשרות מלא קורס שופיפיי
בהתאם לסעיף 14 ג. לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 עסקת מכר מרחוק – בהמשך לשיחתך הטלפונית עם שחר אשכנזי הבעלים של SA SOLUTIONS, ע.מ.200417277 מבית אריה הצלף 38 )להלן: “החברה”(,
שמח על הצטרפותך למעגל לקוחות החברה ולרכישתך קורס שופיפיי למסחר חכם באתר דרופ-אמפייר.
רכישת המוצר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בהסכם זה או במסמכים המצורפים אליו על דרך ההפניה )להלן:
“ההסכם”(. החברה, מודה לך על בחירתך בה ומאחלת לך הצלחה בתהליך רכישת המיומנויות והכלים למסחר
חכם יותר.אנא קרא בעיון ואשר את תנאי ההצטרפות. שים לב! תנאים אלה מחייבים. בכל שאלה או הבהרה אנא
פנה לנציגנו.
1 . מבוא וכותרות
1.1 . המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן כולם יחדיו “ההסכם”(. –
1.2 . האמור בהסכם זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
2 . תנאי ההתקשרות והתמורה
2.1 . האתר מופעל על ידי החברה ומספק מוצר למעוניינים לקבל מידע וכלים למסחר באתר המסחר שופיפייי ) shopify ( )להלן: “השירותים”(.
2.2 . במסגרת ההתקשרות ובהתאם לקורס שנרכש, יקבל הלקוח מהחברה גישה לתכני האתר לרבות שיעורים,
תרגילים, הסברים לתרגילים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או
פירוט אודות הקורס הנרכש לרבות סילבוס הקורס מצ”ב כנספח א’ להסכם ·.)” בקול ובקבצי וידיאו )להלן: “המוצר
זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2.3 . השימוש במוצר יעשה באמצעות אתר האינטרנט של החברה לרוכשי המוצר בלבד. רוכש המוצר אינו רשאי
להרשות לאחר שימוש בתכני האתר ו/או במידע שהופק מהתכנים, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה
אחרת בכתב מהחברה.
2.4 . סיסמת הכניסה שניתנה מהחברה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב.
2.5 . יובהר, כי רכישת המוצר מהווה תשלום בגין ההרשאה להיכנס לאתר ולעשות שימוש בו, כמפורט לעיל, ואינם
מקנים ללקוח זכויות נוספות כלשהן באתר ובתכנים המופיעים בו.
2.6 . יובהר, כי העברת התשלום עבור המוצר ופתיחת חשבון באתר מהווה הוכחה, כי הלקוח הסכים לתנאי הסכם
זה.
2.7 . משך הקורס הינו 30 יום מיום קבלת הסיסמה, במהלכם יוכל הלקוח לעשות שימוש חופשי, בהתאם לתנאי הסכם זה, בכל תכני הקורס. הסרטונים המופיעים באתר יהיו פתוחים ללקוח ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום הקורס .
3 . הצהרת הלקוח
3.1 . הלקוח מצהיר ומתחייב כי:
3.1.1 . הלקוח מצהיר כי הובהר וידוע לו כי מטרת המידע המועבר בקורס, בשיעורים ובאתר האינטרנט המופעל
על ידי החברה לרבות השיעורים הפרונטליים, השיעורים באמצעות הפייסבוק ו/או הדואר האלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת היא לימודית ולצרכי תרגול בלבד.
3.1.2 . הלקוח מצהיר במפורש כי המוצר אינו מהווה ערובה להצלחה אלא ככלי לימודי בלבד.
3.1.3 . הלקוח מוותר בחתימתו על הסכם זה על כל זכות תביעה עתידית נגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או בגין אי הצלחה כפי שציפה הוא ו/או מי מטעמו.
4 . קניין רוחני ושמירה על סודיות
4.1 . החברה היא בעלת מכלול הזכויות ברעיונות, הטכנולוגיה, העיצובים, שיטות העבודה, הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, סודות מסחריים, שמות, וכל זכות קניין רוחני או כל זכות קניין אחרת ששימשה בעיצוב או ייצור המוצר ו/או מה שקדם להכנתו.
4.2 . שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר )אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו( של החברה,
הינם קניינה הבלעדי של החברה.
4.3 . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה
המפורשת של החברה בכתב ומראש. הלקוח מתחייב שלא לעשות במידע הסודי, אלא לשימושו האישי והפרטי.
5 . מדיניות ביטולים והפסקת השימוש באתר
5.1 . הלקוח רשאי לבטל את ההתקשרות בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד על
עשיית העסקה, בהתאם למאוחר. ידוע ללקוח, כי מכיוון שמדובר במוצר אשר ניתן טכנית להקלטה, שעתוק או
שכפול, סעיף זה יחול אך ורק בתנאי שלא נעשה שימוש כלשהו במוצר. צפייה של למעלה משלוש דקות בתוכן
כלשהו מתכני הקורס, תהווה שימוש במוצר לצרכי סעיף זה ורישומי מחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לעניין זה,
למעט אם יוכיח הלקוח כי הצפייה בתוכן לא התאפשרה בשל סיבות הקשורות בחברה בלבד )בזמנים שונים(
ולאחר שהלקוח התריע בפני החברה ונתן לה הזדמנות לתיקון .
5.2 . החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילותו של הלקוח, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי
הסכם זה לרבות חסימת כניסתו לאתר האינטרנט של החברה, חסימת מחשבים הנושאים את כתובת האינטרנט
של הלקוח ) IP ( לרבות פנייה לספק האינטרנט של הלקוח ) ISP ( בבקשה למנוע ממנו גישה לאתר האינטרנט, ואף
לנקוט בהליכים משפטיים כנגדו.
5.3 . היה ויפר הלקוח תנאי הסכם זה, תהא זכאית החברה, לפי שיקול דעתה לחשוף את שמו והפרטים הידועים
לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
5.4 . הלקוח ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח,
תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
5.5 . במקרה של אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין תקנון המוצר המופיע באתר האינטרנט של החברה,
גוברות הוראות הסכם זה.
6 . אחריות החברה
6.1 . החברה לא תהיה אחראית לתקלה במוצר שאינה תלויה בה לרבות אך לא רק תקלות ברשת האינטרנט של
הלקוח ]ספק, תשתית וכו'[.
6.2 . בכל מקרה, לא תהא החברה אחראית כלפי הלקוח בהתאם לדיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר מעבר לסכום ששולם על ידי הקונה בגין המוצר.
7 . אחריות, פיצוי ושיפוי
7.1 . בכפוף לעמידת החברה בהתחייבויותיה בהתאם להסכם זה, לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל נזק, אובדן,
הפסד, הוצאה ו/או חסרון כיס מסוג כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים ו/או תוצאתיים, אשר ייגרמו ללקוח עקב
התקשרות בהסכם זה ו/או בהפעלת אתר המסחר מטעמו.
8 . המחאת זכויות
8.1 . החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה כולן או חלקן, לרבות אך לא רק, על פי הסכם זה לכל
צד קשור, אשר שולט בחברה ו/או תחת שליטתה ו/או נמצאת תחת שליטה משותפת ביחד החברה
9 . שונות
9.1 . על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.
9.2 . לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב יפו מוקנית סמכות השיפוט הייחודית בנוגע להסכם זה וכל הנובע –
ממנו.
9.3 . הסכם זה הנו ההסכם היחיד בין הצדדים בכל הנוגע לנושאים הנזכרים בהסכם זה. הסכם זה מכיל, מגלם,
ממצה ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בעניין זה והוא מחליף ומבטל כל הסכמה אחרת שהייתה
קיימת בין הצדדים במועד חתימת הסכם זה, בעל פה או בכתב.
9.4 . אף צד לא ישמע בטענה בדבר הבטחות, ערובות מצגים או הסכמות שבעל פה, אשר אינם באים לביטוי
בהסכם זה.
9.5 . שינוי של הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה או ויתור על זכות כלשהי מהזכויות הקבועות בו או הנובעות ממנו
יהיו משוללי כל תוקף אלא אם כן יעשו בכתב על ידי הצדדים.
9.6 . במקרה שתנאי ו/או חלק מתנאי ו/או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך
אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות בהסכם זה יישארו בתוקף.
9.7 . כתובות הצדדים לעניין זה הן כמצוין במבוא להסכם. הודעה על פי הסכם זה תהא בכתב ותישלח בדואר
רשום, במסירה ידנית או בפקסימיליה. הודעה שתשלח בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה 72 שעות
מעת משלוחה, אם נשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בעת שיגורה, אם הועברה במסירה ידנית
בעת מסירתה. –